One of the many varied and beautiful statues at the Gunung Kawi Sebatu near Ubud in Bali, Indonesia.

Statue at Gunung Kawi Sebatu: One of the many varied and beautiful statues at the Gunung Kawi Sebatu near Ubud in Bali, Indonesia.
500px.com/photo/203615915/statue-at-gunung-kawi-sebatu-by-amit-sharma